9.12.2023

Organizačná smernica č. 1/2023

 Na stanovenie poplatkov za úkony a služby
 
Článok l
Stanovenie popl. za úkony vykonáv. len pre členov                                                     EUR
 
 
Platné od 1.4.2023
 
                  
   Základ
     dane
             DPH
        20,00% 
         Suma
        s DPH
1. Za práce spojené s výmenou bytu alebo garáže,        s prevodom práv a povinností spojených s členstvom    v OSBD Poprad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/ prevod členských práv cudzí
 
112,33
22,47
134,80
B/ prevod členských práv
 
29,25
5,85
35,10
príbuzní v priamom rade
 
 
 
 
C/ zápisné za člena
 
11,95
2,39
14,34
D/ základný členský vklad
 
 
 
 
 
16,6
0,00%
16,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Za práce spojené s prevodom práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Poprad - nebývajúcich členov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,5
4,50
27,00
 
 
 
 
 
3. Za udelenie súhlasu k trvalému pobytu v prípade súhlasu s podnájmom na dobu neurčitú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,5
4,50
27,00
 
 
 
 
 
4. Za udelenie súhlasu k podnájmu družstevného bytu a práce súvisiace s podnájmom družstevného bytu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44,92
8,98
53,90
 
 
 
 
 
5. Jednorázový ročný poplatok za vedenie evidencie člena družstva, poplatok je splatný každý rok do 31.5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0,00%
5
 
 
 
 
 
 
 
Článok 2
Poplatok za služby pre členov, nečlenov, vlastníkov a ostatné
 
1. Za vyhotovenie duplikátu dokladu /napr. doklad o pridelení bytu, výmer na byt, nájomná zmluva, zmluva o prevode bytu do OV, zmluva o výkone správy a pod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5
0,9
5,4
 
 
 
 
2. Za zhotovenie prehľadu o mesačných platbách
 
 
 
 
 
2,25
0,45
2,7
 
 
 
 
 
3. Poskytovanie právnej pomoci družstva na zákl. žiad. za každú zap. hod.
 
 
 
 
 
13,5
2,7
16,2
 
 
 
 
 
4. Poplatok za vyhotovenie fotokópie dokladu
/1strana/
 
 
 
 
 
0,25
0,05
0,3
 
 
 
 
 
5. Vyhotovenie:
A/ vyhlásenie pre účely správy katastra a bank. inšt. spojené s vyk. zmeny vlastníka bytu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,67
2,934
17,60
B/ potvrdenie / o veku stavby, o zost. časti úveru, o poistení BD a pod./
 
 
 
 
 
2,83
0,57
3,40
 
 
 
 
6. Za odpis osobných údajov a presné informácie o zdroji ich získania /ust. § 21 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov / 1 strana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,58
0,32
1,90
 
 
 
 
 
7. Inzertné služby:
- za umiestnenie inzerátu na informačnej
tabuli v budove OSBD Poprad
/na dobu 1 mesiac/ do výmery A4 a/FO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5
0,9
5,4
b/ PO
 
22,58
4,52
27,10
 
8. Manipulačný poplatok pokladne
 
0,42
0,08
0,5
 
 
 
 
 
9. Za udelenie súhlasu na stavebno - technické úpravy:
A / v byte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
1,8
10,8
B/ v spoločných priestoroch
 
9
1,8
10,8
C/ k montáži technického zariadenia na fasáde, balkónoch, oknách, streche
 
9
1,8
10,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Za vyhotovenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov a SČSZ, Zmluvy o dielo... a pod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44,92
8,98
53,90
 
 
 
 
 
11. Poplatok za odpustenie úrokov a poplatkov                z omeškania a penále
 
 
 
 
 
6,75
1,35
8,10
 
 
 
 
 
12.Vyhľadávanie dokumentov v archíve
 
2,25
0,45
2,7
 
 
 
 
 
13. Vypracovanie návrhu na vykonanie
 
 
 
 
dobrovoľnej dražby
 
56,42
11,28
67,70