15.07.2024

ZATEPĽOVANIE, OBNOVA BYTOVÉHO FONDU

            V Slovenskej republike platí od 01.01.2006 Zákon č. 555/2005 Zb. o energetickej hospodárnosti budov, ktorého cieľom je zlepšenie hospodárnosti budov a to formou tepelnej ochrany budov. Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov sa vykonáva jednotne stanovenou metodikou. Už pri spracovaní projektovej dokumentácie je to tepelno-technické posúdenie s termovíznym prieskumom a po ukončení práce energetickou certifikáciou podľa Zákona 555/2005 Zb. pre nové a významne obnovené budovy kolaudované po 01.01.2008. S týmto úzko súvisí znižovanie vypúšťania škodlivých látok do ovzdušia. Odhaduje sa, že na produkcii CO2  do ovzdušia sa 40% podieľajú práve nezateplené bytové domy. Preto zatepľovanie úzko súvisí so znižovaním vypúšťania emisií.

            Pokiaľ je objekt kvalitne zateplený, má menšie tepelné straty a tým aj menšiu potrebu tepla na vykurovanie. Po prevedenom zateplení je potrebné vykonať aj hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy (zákona 555/2005 Zb. § 8c). Na potrebu tepla pri vykurovaní najviac vplývajú tepelné straty cez obvodové konštrukcie (okná,...), straty cez obvodové plášte sú najväčšie. Efektívnym zateplením sa dajú eliminovať straty, t.j. vhodným zatepľovacím systémom sa dá znížiť energetická náročnosť od 25% - 40%, aj keď tepelné straty sa nedajú úplne vylúčiť.

            Sanácia obytných domov je nutnosť,nesporne je to účelovo aj energeticky správne rozhodnutie. Treba však vedieť aj to, že zateplením alebo výmenou okien narušujeme vnútornú rovnováhu obytného domu. Vedľajšie účinky nekomplexnej obnovy stavu obytných budov zateplením a výmenou okien nenechávajú na seba dlho čakať. Je nimi okrem iného zvyšovanie vlhkosti vnútornej klimy, ktoré má za následok tvorbu pliesní v dovtedy úplne zdravých bytoch. Príčinou týchto zmien je zmena vo vetracích podmienkach v bytoch. V obytných domoch, ktoré už prežijú viac ako 3O rokov, nie je zriedkavosťou, že odvetranie kúpeľní, WC je z rozličných príčin nefunkčné. Kým okná starého typu nám zabezpečovali vetranie (aj keď veľakrát neželané), dokázali tento problém vyriešiť viac či menej. Výmenou okien toto vetranie zamedzíme úplne. Zateplením obvodových múrov znížime aj priepustnosť vodných pár cez múr. Výsledkom je skutočnosť, že vo vnútri bytu ostávajú pachy a vlhkosť, ktoré vedú výrazne k znižovaniu kvality bývania. Častokrát si toto uvedomíme až v momente, keď sa na kritických miestach objavia prvé plesne. Staré vetracie kanály boli navrhované tak, aby spolu s netesnosťami slúžili na odvetranie obytných miestností. Výmenou okien a zateplením však dochádza aj k utesneniu vetracích škár a aj samotné odvetranie sa stáva problémom.

            S obnovou bytového domu vznikajú z hľadiska vetrania dva okruhy problémov :

            odvod opotrebovaného vzduchu mimo dom

            prívod čerstvého vzduchu do obytných miestností

Cieľom by malo byť dostať vlhký a na pachy bohatý vzduch z kuchyne, kúpeľne, WC a pod., škodliviny a výpary z farieb, kobercov, nábytku a dostať čerstvý, filtrovaný vzduch v dostatočnom množstve.

            zabrániť úniku tepla

            zabrániť vniknutiu škodlivín

Návrh a koncepcia obnovy bytového fondu mal by teda obsahovať systém vetrania založený na koncepcii vzhľadom na potrebu dostatočného prevetrania celého obytného priestoru.

            Postup pri zabezpečení stavebného konania je obvyklý podľa stavebného zákona naviac schválený na schôdzi vlastníkov či zhromaždení vlastníkov nadpolovičnou väčšinou vlastníkov. Ak je nedostatok finančných prostriedkov na fonde opráv, je potrebný súhlas 2/3 všetkých vlastníkov.

            Schôdza vlastníkov alebo zhromaždenie vlastníkov  schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie, výber zhotoviteľa, čerpanie finančných prostriedkov, zastupovanie na stavebnom konaní, menovanie stavebného dozora až po kolaudačné konanie a certifikáciu. Pri výbere a schvaľovaní zhotoviteľa dbať, aby mal na zatepľovací systém licenciu od TaZÚ.