25.06.2024

 

Poplatky súvisiace s prevodom bytu do osobného vlastníctva :

1. Nesplatená časť investičného úveru prerátaného ku 30.06. alebo ku 31.12.

2. Poplatok za overenie podpisov                                                                                     20,06 € s DPH

3. Kolkovú známku za návrh na vklad do katastra                                                             66,00 €

4. Poplatok za vypracovanie zmluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva vo výške       56,40 € s DPH

 Prevody bytov do osobného vlastníctva svojim členom


Okresné stavebné bytové družstvo Poprad /OSBD Poprad/ prevádza byty do osobného vlastníctva svojim členom od roku 1994 na základe zákona 182/93 Z.z.
Pri prevode družstevných bytov do osobného vlastníctva svojim členom postupuje OSBD Poprad podľa ustanovení zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Podmienkou prevodu bytu do osobného vlastníctva je, aby člen-nájomca mal ku dňu prevodu riadne uhradené platby za plnenia spojené s užívaním bytu. Ďalej uhrádza nesplatený investičný úver banke, ktorý sa prepočítava k 30.06. alebo k 31.12. bežného roka na jednotlivé byty a poplatky súvisiace s prevodom bytu do osobného vlastníctva, t.j. notársky poplatok, poplatok za návrh na vklad do katastra. Všetky úkony súvisiace s prevodom bytu do osobného vlastníctva /uzatvorenie zmluvy o prevode bytu, overenie zmlúv na notárskom úrade, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností/ vybavuje OSBD Poprad ako bývalý vlastník bytu. Budúci vlastník po podpise zmluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva obdrží v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie o povolení vkladu Správou katastra Poprad alebo Správou katastra Kežmarok podľa toho, do ktorého príslušnosti katastrálneho územia prevádzaný byt do osobného vlastníctva spadá. Povinnosťou každého vlastníka je podať majetkové priznanie správcovi dane z nehnuteľnosti, ktorým je obecný alebo mestský úrad. Ten mu na základe majetkového priznania vyrubí daň z nehnuteľnosti, ktorú uhrádza až v nasledujúcom roku po prevode bytu do osobného vlastníctva. Daň z nehnuteľnosti, za rok v ktorom je byt prevádzaný do osobného vlastníctva, je predmetom vyúčtovania zálohových platieb člena-nájomcu, pretože daň z nehnuteľnosti za rok v ktorom sa prevádza byt do osobného vlastníctva ešte hradí OSBD Poprad.
V roku 2004 bol prijatý zákon č.367/2004 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ustanovenie §5 ods.2 hovorí, že prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome je vyhlásenie správcu, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky údržby a opráv. Ak ide o prevod bytu na nájomcu-člena družstva, bytové družstvo ku zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru prikladá prílohu, ktorou je vyhlásenie bytového družstva o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu. Bez takýchto písomných vyhlásení správcu by kataster nehnuteľností vklad nového vlastníka nepovolil z dôvodov, že zmluva o prevode vlastníctva bytu, ktorá by takúto prílohu neobsahovala, nemá požadované zákonné náležitosti zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru.