15.07.2024

 

 

 

S T A N O V Y 

OKRESNÉHO STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

POPRAD

 

MÁJ 2018 

 

 

P r v á   č a s ť

Čl. l

/l/  Družstvo  prijalo  názov  „ Okresné  stavebné  bytové družstvo  Poprad „.

/2/ Družstvo má sídlo v Poprade, Moyzesova 3368.

Čl. 2

/l/  Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je  obstarávať  si  spoločnou  činnosťou a  spoločnými  prostriedkami byty, hospodáriť s nimi a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb a vykonávať  správu  obytných  domov, v ktorých sa nachádzajú byty vo  vlastníctve  družstva a byty, ktoré prešli  z  vlastníctva  družstva do vlastníctva jeho členov.

/2/  Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

/3/ Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

 

D r u h á   č a s ť

Čl. 3

Činnosť družstva

/1/ Predmetom podnikania (činnosti)  družstva  je  :

  -  Poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti.

 -  Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu.

 -  Organizovanie prípravy a realizácie výstavby bytov, prevádzky bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi, správa a údržby bytového fondu a zabezpečovanie služieb poskytnutých s užívaním bytu a nebytových priestorov pre členov družstva, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov pre členov družstva.                                   

 

T r e t i a    č a s ť

Čl. 4

Členstvo v družstve  - vznik členstva

/1/  Členmi družstva môžu byť len fyzické osoby.

/2/  Ak nemá člen trvalý pobyt na území SR je povinný zvoliť si  zástupcu na vybavovanie  členských záležitostí a jeho meno  oznámiť družstvu.

/3/  Za maloletého člena koná a  právne úkony vykonáva jeho zákonný zástupca.

 

Čl. 5

/1/  Členstvo vzniká dňom keď predstavenstvo rozhodne o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky. K prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení  zápisného ( 14,34,- € ) a základného  členského  vkladu ( 16,60,- € ) .Výška zápisného sa určuje organizačnou smernicou družstva.

/2/  Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške na najbližšom zasadnutí predstavenstva. 

/3/  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí za člena družstva,  musí  byť  členovi doručené doporučeným listom.

/4/  Družstvo vráti zápisné a základný členský vklad  občanovi ktorého neprijalo za člena do tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí za člena družstva.

/5/   Pri prevode družstevného  bytu do vlastníctva nárok člena družstva na vrátenie  členského podielu zaniká / Zákon č. 182/1993  O vlastníctve bytov a nebytových priestorov/. Ak záujemca o prevod družstevného bytu do vlastníctva požiada družstvo pred uzatvorením zmluvy  o prevod bytu do osobného vlastníctva, o zotrvanie členstva v družstve a v termíne zaplatí základný členský vklad, jeho členstvo v družstve trvá.

/6/  Po prijatí za člena je každý člen povinný zaplatiť ročný členský príspevok, ktorého výšku určuje zhromaždenie delegátov, do konca mája príslušného roka.

/7/  Ak člen družstva nezaplatí členský príspevok v danom roku, predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť o jeho vylúčení, voči ktorému sa člen môže odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia o vylúčení.

 

Čl. 6

Prechod členstva

/1/  Smrťou člena, ak nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza jeho členstvo v družstve a nájom bytu na toho dediča,  ktorému pripadol členský podiel.

/2/  Členstvo v družstve prechádza aj dňom vzniku nájmu družstevného bytu na základe dohody o výmene družstevného  bytu.

 

Čl. 7

Spoločné členstvo manželov

/1/  Ak  vznikne len jednému  z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné  členstvo manželov  družstve. Z tohto členstva vyplývajú pre manželov rovnaké práva a povinnosti,  sú oprávnení a povinní konať spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú jeden hlas.

/2/ Spoločný nájom manželov a spoločné členstvo manželov nevznikne, ak manželia spoločne nežijú.

/3/ Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom družstevného bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom družstevného bytu uzavretím manželstva. Spoločné členstvo manželom v družstve nevzniká.

/4/ Ak počas trvania manželstva dôjde k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov na základe dohody manželov, títo sú povinní neodkladne túto skutočnosť oznámiť družstvu.

/5/  Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

/5/ Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo inom  bytovom družstve.

/7/ Právo účasti hlasovania a pasívne volebné právo na členských schôdzach samosprávy manželov - spoločných členov majúcich v tom istom družstve súčasne členstvo individuálne, je upravené v čl.54 ods. 5.

 

Čl. 8

Splynutie, premena a rozdelenie členstva

/1/ Ak družstvo zistí, že člen získal v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z dôvodu dedenia, vzniku spoločného členstva v družstve,  prevodom  členských práv a povinností, splynú ďalšie získané členstvá s členstvom pôvodným v členstvo jediné, pričom platí dĺžka najstaršieho členstva. Členské práva  a povinností z takto splynutého členstva ostávajú zachované.

 /2/ Z dôvodov uvedených v ods.1, splynú navzájom aj spoločné členstvá manželov. Vznikom  spoločného členstva manželov nesplynie  individuálne  členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

 

Čl. 9

Premena členstva

K premene členstva dochádza v týchto prípadoch:

a/  spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov v prípadoch uvedených v čl. 22, ods.2,

b/  individuálne členstvo poručiteľa sa v prípade uvedenom v čl.20 ods. 2 mení na  individuálne členstvá /alebo spoločné členstvo manželov/ každého z dedičov jednotlivých členských podielov poručiteľa,

c/  individuálne členstvo jedného z manželov, spoločných užívateľov družstevného bytu sa  výmenou družstevného bytu mení na spoločné členstvo manželov,

d/ individuálne členstvo užívateľa družstevného bytu sa prevodom členských práv a povinností na jedného z manželov za trvania manželstva mení na spoločné členstvo manželov.

 

Čl. 10

Rozdelenie členstva

    K  rozdeleniu členstva dochádza v prípadoch rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho  majetku, ak členovi alebo manželom - spoločným členom, zostane aj v dôsledku rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku v družstvách majetková účasť na výstavbe  bytu /bytov/.

 

Čl. 11

Členské práva a povinnosti

1.        Člen družstva má právo najmä:

 

a/  zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného alebo splnomocneného zástupcu na rokovaní členskej schôdze samosprávy a členskej schôdze družstva, alebo  prostredníctvom zvolených delegátov na rokovaní a  rozhodovaní  zhromaždenia  delegátov,

b/  voliť a byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne  úkony,

c/  zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a požívať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojím členom,

d/ predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, návrhy na kandidátov do orgánov družstva podľa zásad určených predstavenstvom, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva a správu družstva  a byť o ich riešení informovaný,

e/  na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu najmä na základe : 

    -   rozhodnutia predstavenstva o pridelení družstevného bytu.

    -   prevodu členských práv a povinností.  

 

2.        Člen družstva je povinný najmä :

a/  dodržiavať stanovy, rešpektovať a plniť uznesenia orgánov družstva vydané v súlade s platnými právnymi predpismi,

b/  zaplatiť členský podiel v určenej výške a lehote,

c/  podieľať sa na úhrade straty družstva podľa čl. 57 ods. 5.

d/ hradiť ročný členský príspevok vo výške stanovenej uznesením ZD vždy do 31. mája príslušného roka, 

 

Čl. 12

Majetková účasť člena v družstve

 /l/  Majetkovú účasť člena v družstve tvorí základný členský vklad.             

/2/  Základný členský vklad je pre všetkých členov družstva rovnaký a je 16.60 €.

 

 

Čl. 13

Členský podiel

/l/ Členský podiel predstavuje majetkovú účasť člena na družstevnej výstavbe. Členský podiel je jedným zo zdrojov majetku družstva.

/2/ Členský podiel sa neodpisuje.

/3/  Členský podiel je zhodnotený o členom splatenú časť úmoru úveru poskytnutého peňažným ústavom na výstavbu bytového domu.

/4/  Pred uzavretím nájomnej zmluvy uvoľneného bytu určí predstavenstvo výšku členského podielu nasledujúceho užívateľa čiastkou zodpovedajúcou hodnote členského  podielu, zvýšeného o splatený úver.

 

 

Čl. 14

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva.

Členské  práva a  povinnosti  spojené  s členstvom  prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu  k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva družstvu alebo neskorším dňom  uvedeným v tejto  zmluve. Tie  isté  účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, ako náhle družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.

 

Čl. 15

Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:

a/ písomnou dohodou

b/ vystúpením

c/ smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča

d/ vylúčením

e/ zánikom družstva

f/ prevodom členských práv a povinností

 

Čl. 16

Dohoda

/1/ Ak člen družstva prejaví písomnou formou vôľu ukončiť členstvo dohodou, členstvo môže byť ukončené po prerokovaní na najbližšom zasadnutí predstavenstva, a to prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

 

Čl. 17

Vystúpenie

/1/ Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov, táto lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení  písomného oznámenia člena o vystúpení z družstva.

/2/ Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu do jedného týždňa po uznesení najvyššieho orgánu družstva.

    Nárok na vyrovnávací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca  družstva do jedného mesiaca  odo dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva.

/3/ Oznámenie o vystúpení môže člen odvolať len písomne a so súhlasom družstva.

 

Čl. 18

Smrť člena

/1/ Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo v družstve na dediča, ktorému pripadol členský  podiel. S prechodom členstva prechádza na dediča aj nájom družstevného bytu, prípadne právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu. Ak neprešlo členstvo na dediča, zaniká smrťou člena.

/2/ Ak patrili poručiteľovi dva alebo viac členských podielov v tom istom družstve, môžu jednotlivé členské podiely pripadnúť rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom jeho smrti na dve alebo viac individuálnych členstiev /prípadne spoločných členstiev manželov/ jednotlivých dedičov.

/3/ Členským podielom sa pre účely dedičstva rozumie  zostatková hodnota členského podielu určeného podľa čl.21 stanov.

 

 

 

Čl. 19

Vylúčenie

/l/ Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena:

    a/ ak opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti,

    b/ z iných dôležitých dôvodov a to najmä :

- ak hrubo porušuje povinnosti tým, že nezaplatil nájomné, alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace,

- poskytnutím nepravdivých informácii verejnosti, alebo tretím osobám, čo môže viesť k poškodeniu dobrého mena družstva,    alebo jeho orgánu,

-   ak poskytol informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva družstva, verejnosti, alebo tretím osobám,

-  ak užíva družstevný majetok tak, že družstvu vzniká značná škoda alebo hrozí vznik značnej škody,

- ak sám, alebo tí ktorí s ním bývajú hrubo poškodzujú prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné časti a spoločné zariadenia domu,

-  ak po prevode bytu do osobného vlastníctva nezaplatil v lehote určenej predstavenstvom základný členský vklad

       -  ak bol právoplatne  odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu alebo členovi družstva,

       -  ak neuhradí schválený ročný členský príspevok vo výške stanovenej uznesením ZD do 30 dní od jeho splatnosti.

/2/   Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v ods.1 písm. a/, písm.  b/,  do 120 dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedelo, najneskôr do 4  rokov odo dňa, keď dôvod na vylúčenie vznikol,  

/3/ Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa  ods.1,písm.b/ predmetom šetrenia iného orgánu, predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení bez zbytočného odkladu po tom , ako sa dozvedelo o výsledku tohto šetrenia.

/4/ V rozhodnutí  o vylúčení člena z  družstva musí byť uvedený dôvod podľa ods.1,ktorý sa nemôže dodatočne meniť, členstvo zaniká dňom, keď bolo doručené rozhodnutie predstavenstva o vylúčení členovi.

/5/ Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do l5 dní od doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie na zhromaždenie delegátov. Odvolanie má odkladný účinok.

 

Čl. 20

Zánik spoločného členstva manželov

/1/ Spoločné členstvo manželov zaniká :

a/ smrťou jedného z manželov,

b/ dohodou rozvedených manželov,

c/ rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu bytu rozvedenými manželmi,

/2/ Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve jedného z nich, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu pozostalý manžel, jemu patrí aj členský podiel. Po rozvode manželov zostáva členom družstva a užívateľom družstevného bytu ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených manželov alebo právoplatným rozhodnutím súdu.

/3/ Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká aj prevodom ich členských práva povinností, písomnou dohodou s družstvom, vystúpením, vylúčením a zánikom členstva po ukončení likvidácie.

 

Čl. 21

Majetkové vysporiadanie

/l/ Zánikom členstva za trvania družstva vzniká členovi alebo jeho dedičom nárok na vyrovnávací podiel.

/2/ U nebývajúceho člena sa vyrovnávací podiel rovná výplate základného členského vkladu. Pri zániku členstva nájomcu družstevného  bytu sa  vyrovnávací podiel rovná výplate členského podielu zhodnoteného o členom splatenú časť úmoru úveru/.

/3/ Pri zániku členstva vlastníka /spoluvlastníkov/ bytu vzniká doterajšiemu členovi nárok na  vyrovnávací podiel, len ak po prevode bytu do jeho vlastníctva zaplatil družstvu základný  členský vklad. V takomto prípade sa jeho vyrovnávací podiel rovná výplate základného členského vkladu.

/4/ Nárok na výplatu vyrovnávacieho podielu vzniká uplynutím troch mesiacov po schválení ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Ak to hospodárska situácia dovoľuje, družstvo môže uspokojiť tento nárok, alebo jeho časť aj skôr.

/5/ Výplata vyrovnávacieho podielu je viazaná na uvoľnenie družstevného bytu. Výplata  hodnoty splatenej časti úmoru úveru je ďalej viazaná na splatenie členského podielu  podľa čl.13.

/6/ Ak zanikne nájom bytu bez zániku členstva, vznikne členovi nárok na výplatu  vyrovnávacieho podielu  zníženého o základný členský vklad, uplynutím troch mesiacov od  schválenia ročnej účtovnej závierky za rok, v ktorom po zániku nájmu prestal byt užívať a vyprataný ho vrátil družstvu.

/7/ Okrem nároku na výplatu vyrovnávacieho podielu nemá bývalý člen alebo jeho dedičia z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek  inú časť majetku družstva.

/8/ Pri výplate vyrovnávacieho podielu započíta družstvo svoje  pohľadávky voči bývalému členovi.

/9/ Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo  výmeny  bytu, nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnávací podiel podľa čl.21. Vzájomné nároky si účastníci prevodu alebo výmeny bytu usporiadajú medzi sebou.

 

Čl. 22

Členská evidencia

Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem mena  a bydliska fyzickej osoby ako  člena aj výška jeho základného členského vkladu. V zozname sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému kto preukáže právny záujem aby do zoznamu nahliadol.  Člen družstva má právo do zoznamu nahliadať a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a  obsahu zápisu  v zozname.

 

Štvrtá časť

Prideľovanie bytov

Čl. 23

/1/ O prideľovaní družstevných bytov rozhoduje predstavenstvo družstva uznesením.

/2/ Pred pridelením bytu predstavenstvo písomne vyzve člena na zaplatenie členského podielu podľa čl.15 a  pri ďalšom pridelení podľa čl.16. Lehotu na zaplatenie stanoví najmenej na pätnásť dní od doručenia výzvy do vlastných rúk.

/3/ Ak nesplatí člen v stanovenej lehote členský podiel  podľa ods.1 predstavenstvo družstva mu byt nepridelí.

/4/ Predstavenstvo môže prideliť byt aj tomu záujemcovi, ktorý pre dlžníka zabezpečí zodpovedajúcu bytovú náhradu alebo uhradí vzniknutý dlh.

/5/   Predstavenstvo môže do uzavretia nájomnej zmluvy zrušiť svoje právoplatné  rozhodnutie o pridelení družstevného bytu.

 

Čl. 24

Zrušenie rozhodnutia o pridelení bytu

/1/ Predstavenstvo môže zrušiť právoplatné rozhodnutie o pridelení bytu v prípadoch, keď:

      a/  člen na výzvu družstva neuhradil v určenej výške a lehote členský podiel,

      b/  člen odmietol uzavrieť zmluvu o nájme družstevného bytu.

/2/  Rozhodnutie o zrušení právoplatného rozhodnutia o pridelení bytu musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu podľa čl. ods. 1 nie je prípustné odvolanie.

/3/  V prípade zrušenia rozhodnutia podľa ods. 1 vzniká členovi nárok na vrátenie členského podielu. Tento nárok vzniká uplynutím dvoch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o pridelení družstevného bytu.

 

P i a t a    č a s ť

Nájom družstevného bytu

 

Čl. 25

Vznik nájmu družstevného bytu

/1/  Nájom družstevného bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo / prenajímateľ/ prenecháva svojmu členovi za nájomné družstevný byt do užívania a to na dobu neurčitú.

/2/  Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy :

      a/  na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu, vydaného predstavenstvom družstva,

      b/  prevodom členských práv a povinností spojených s užívaním bytu,

      c/  na základe prenajímateľom schválenej dohody o výmene bytu,

      d/  na základe dohody rozvedených manželov o ďalšom členstve v družstve a nájme družstevného bytu,

      e/  na základe rozhodnutia súdu o ďalšom členstve v družstve a nájme družstevného bytu,

      f/  na základe prechodu členstva v družstve a nájme bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel.

/3/  Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu, rozsah užívania, opis príslušenstva a uzatvára sa písomne.

 

Spoločný nájom družstevného bytu manželmi

Čl. 26

/1/  Pri družstevnom byte môže spoločný nájom vzniknúť len medzi manželmi.

/2/  Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stane nájomcom bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi.

/3/  Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.

/4/  Ustanovenie ods. 2 platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzavretím manželstva niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu.

 /5/ Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa  týkajú spoločného nájmu družstevného bytu, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

/6/ Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne :

a/  rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve,

b/  dohodou rozvedených manželov – spoločných členov družstva, prípadne rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu,

c/  smrťou jedného z manželov,

d/  zánikom nájmu družstevného bytu, ktoré sa doručuje písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď.

/7/  Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo užívať družstevný byt po rozvode manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva.

/8/  Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve, zostáva členom družstva a právo užívať družstevný byt tomu z rozvedených manželov, ktorý bol určený ich dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu.

/9/    Ak zomrie manžel a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak zomrie manžel a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným nájomcom družstevného bytu pozostalý manžel.

 

Čl. 27

Podnájom bytu /časti bytu/

 Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určitú alebo bez časového určenia len s písomným súhlasom družstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie povinnosti podľa § 711 ods. 1 písm.d/ Občianskeho zákonníka. Zmluva o podnájme upravuje podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať  výpoveď zo strany družstva, ak sa  nedohodlo inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia  dôvodov v lehote podľa § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

 

 

Čl. 28

Š i e s t a   č a s ť

Orgány družstva

Orgány družstva sú:

a/ Členská schôdza

b/ Zhromaždenie delegátov

c/ Predstavenstvo

d/ Kontrolná komisia

 

 

/l/ Funkčné obdobie orgánov družstva je päťročné.

/2/ Členovia orgánov môžu byť opätovne volení.

/3/ Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako l8 rokov, ktorých členstvo trvá najmenej tri roky.

/4/ Orgány družstva môžu  rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti.  Rozhodnutia orgánov družstva nesmú byť v rozpore s platnými stanovami a platnými zákonmi Slovenskej republiky a  musia byť všeobecne rešpektované.

/5/ Orgány družstva / členská schôdza, zhromaždenie delegátov, predstavenstvo, kontrolná komisia /  rokujú a prijímajú uznesenia na základe riadneho zvolania všetkých členov orgánu.

/6/  Orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina  prítomných, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

 

Čl. 29

/l/  Členovia  orgánov družstva sú povinní vykonávať svoje funkcie s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov. Pri výkone svojej funkcie nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva. Ak pri výkone svojej funkcie spôsobia družstvu škodu, zodpovedajú za ňu v rozsahu stanovenom v zákone / Obchodný zákonník/.

/2/  Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia, prostredníctvom ňou určeného  člena komisie.

/3/  Spôsob uplatnenia nárokov na náhradu škody členom  družstva proti členom orgánov družstva, ktorí zodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu upravuje zákon / Obchodný zákonník/.

 

Čl. 30

/l/ Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil. Obdobne to platí aj pre funkciu delegáta zhromaždenia delegátov. Namiesto odvolaného člena, povolá orgán zvoleného náhradníka. Ak náhradník zvolený nie je príslušný orgán môže doplniť počet členov kooptovaním

/2/ Člen družstva, ktorý je zvolený do funkcie člena predstavenstva alebo Kontrolnej komisie, môže z funkcie odstúpiť najskôr na prvom zasadaní orgánu ktorého je členom, je však povinný  oznámiť to tomuto  orgánu. Jeho funkcia sa končí dňom, kedy odstúpenie prerokoval orgán, ktorého je členom. Príslušný  orgán  musí  prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o  odstúpení dozvedel, najneskôr však do dvoch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované. Namiesto odstupujúceho člena dňom účinnosti odstúpenia, orgán povolá zvoleného náhradníka, resp. zastupujúceho člena. To isté platí, ak členstvo v orgáne zanikne smrťou člena.

/3/  Člen družstva, ktorý je zvolený do funkcie delegáta zhromaždenia delegátov môže z funkcie odstúpiť najskôr na prvom zasadaní orgánu ktorý ho zvolil, je však povinný oznámiť to tomuto orgánu. Jeho funkcia sa končí dňom, keď odstúpenie prerokoval orgán ktorý ho zvolil. Príslušný  orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najneskôr však do dvoch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované. Na miesto odstupujúceho delegáta dňom účinnosti odstúpenia vykonáva funkciu delegáta zvolený náhradník. Ak náhradník zvolený nie je, príslušný orgán vykoná voľbu nového delegáta.

Čl. 31

/l/   Funkcie  člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú nezlučiteľné.

/2/ Členovia predstavenstva, Kontrolnej komisie, prokuristi a riaditeľ nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s totožným predmetom činnosti, s výnimkou spoločnosti s majetkovou účasťou OSBD Poprad.

/3/  Členom orgánov môže byť za výkon funkcie priznaná finančná odmena podľa zásad určených zhromaždením delegátov. 

/4/  Členovia kontrolnej komisie nesmú byť v pracovnom pomere k družstvu.

 

Čl. 32

/l/ Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas. V  orgánoch  družstva sa hlasuje  verejne. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní. 

/2/ V predstavenstve a kontrolnej komisii uznesenie možno prijať aj hlasovaním písomne, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej  techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných.

/3/ Rokovací, volebný a kontrolný poriadok, upravuje spôsob rokovania orgánov družstva, postup orgánov pri voľbách a odvolaní, rozhodovaní orgánov, kontrolnú činnosť, zápisnice z rokovania orgánov a diskusiu v orgánoch.

/4/ Člen družstva má právo nahliadať do zápisníc z rokovania zhromaždenia delegátov.

 

Čl. 33

Zhromaždenie delegátov

/l/ Zhromaždenie  delegátov  je  najvyšším  orgánom  družstva, kde  uplatňujú členovia  svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov prostredníctvom zvolených delegátov.  Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze, čo nevylučuje v prípade potreby zvolanie členskej schôdze členov družstva ako najvyššieho orgánu družstva.

/2/ Zhromaždenie delegátov rokuje o záležitostiach, ktoré sú uvedené v programe rokovania. Schôdzu zhromaždenia delegátov riadi predseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva poverený predstavenstvom. K prerokovávaným materiálom na zhromaždení delegátov môže predstavenstvo určiť obhajcov, ktorí nemusia byť členmi predstavenstva. 

/3/ Do  pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

    a/ prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok a kontrolný poriadok,

    b/ voliť a odvolávať členov predstavenstva, kontrolnej komisie a ich náhradníkov,

    c/ schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

    d/ rozhodovať o rozdelení a použití prebytku hospodárenia, prípadne spôsobe úhrady straty,

    e/ rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného  imania,

    f/ rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, premene družstva

        a schvaľovať  zásady hospodárenia,

    g/ schvaľuje rokovací a volebný poriadok,

    h/ schvaľuje podnikateľské zámery družstva,

    i/ rozhodovať o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení, nadpolovičnou väčšinou delegátov a o zrušení družstva likvidáciou    3/5 väčšinou všetkých delegátov,

    j/  prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie,

    k/  rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva a kontrolnej komisie,

    l/ rozhodovať o účasti alebo členstve v iných družstvách, spoločnostiach alebo zväzoch.

    m/  získavanie a scudzovanie účasti v obchodných spoločnostiach a iných právnických

       osobách vrátane upisovania nákupu a predaja akcií,

    n/  nákup, predaj, alebo zaťaženie nehnuteľností ako aj bytov a nebytových priestorov,

/4/ Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov a členskej schôdze patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho  činnosti pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradilo a pokiaľ stanovy neurčujú inak.

/5/ Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu predstavenstva, ktorým boli preukázateľne porušené všeobecne záväzné právne predpisy, alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky.

Čl. 34

/l/ Schôdzu zhromaždenia delegátov ( členskú schôdzu ) zvoláva predstavenstvo jedenkrát v roku a to spravidla posledný štvrtok v mesiaci máj. V období medzi zhromaždeniami ( členskými schôdzami ) môže predstavenstvo podľa potreby zvolať čiastkové porady predsedov členských samospráv, alebo zvolených delegátov. Z týchto porád sa neprijímajú žiadne uznesenia.

/2/ Mimoriadnu členskú schôdzu alebo zhromaždenie delegátov, zvoláva predstavenstvo do 30 dní  ak o to požiada jedna tretina členov družstva. 

Ak predstavenstvo družstva nesplní povinnosť zvolania ZD alebo členskej schôdze v určenej lehote, môžu zasadanie ZD alebo členskej schôdze zvolať poverení členovia družstva na základe písomného poverenia jednej tretiny členov družstva.

/3/ Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr osem dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky musia ďalej obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Ako samostatná pozvánka sa posiela aj pozvánka na NZD, ktoré môže začat svoje zasadanie najskôr jednu hodinu po uplynutí času, na ktorý bol stanovený čas začatia riadného ZD. 

 Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.

/4/  Rokovania zhromaždenia delegátov sa zúčastňujú pozvaní delegáti, členovia predstavenstva a kontrolnej komisie, osoby poverené predstavenstvom a hostia pozvaní predstavenstvom družstva.

/5/  Hlasovacie právo na zhromaždení delegátov majú iba prítomní  delegáti. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

 

Čl. 35

/1/  Ak  zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné  zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodné. Náhradné zhromaždenie delegátov sa koná podľa programu   určeného pozvánkou a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods.3 Obchodného zákonníka a článku 28 ods. 6 stanov.

/2/ Ak člen družstva má pochybnosti, že uznesenia zo zhromaždenia delegátov sú v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva, môže podať návrh na súd. Návrh na súd je podmienený zaprotokolovaním námietky člena na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo, alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného  mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. 

Čl. 36

Predstavenstvo

 /1/  Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva , pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

/2/  Predstavenstvo pripravuje rokovanie zhromaždenia delegátov, schvaľuje podklady na rokovanie zhromaždenia delegátov, plní uznesenia zhromaždenia delegátov, podáva mu správu o svojej činnosti a o činnosti družstva  ako celku.

 

/3/ Predstavenstvo má 3 členov.   

/4/ Predstavenstvo volí zo svojich radov predsedu predstavenstva a podpredsedov predstavenstva.

/5/ Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desať dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

/6/ Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda /podpredseda/, prípadne poverený člen predstavenstva a zároveň navrhuje program rokovania predstavenstva.

/7/ Schôdzí predstavenstva sa   môže zúčastniť spracovateľ dokumentácie na prerokovanie, predseda KK, alebo ním poverený člen KK.

/8/ Na schôdzi predstavenstva hlasujú a prijímajú uznesenia len členovia predstavenstva.

/9/ Do pôsobnosti predstavenstva patrí aj zabezpečovať :

-       nápravu kontrolnou komisiou zistených nedostatkov,

 prijímať a schvaľovať interné  smernice, štatúty, zásady, organizačný poriadok družstva,

 pravidlá pre činnosť samospráv, informovanie členskej základne a ostatnej verejnosti o činnosti družstva a jeho orgánov,

-  predstavenstvo môže z vlastnej vôle dočasne preniesť niektoré svoje kompetencie na inú ním poverenú osobu v odôvodnených prípadoch písomnou formou,

-      určovať  zásady pre stanovenie výšky nájomného za užívanie družstevného   bytu /nebytového priestoru/ a úhrady  za plnenia poskytované s užívaním bytu  a spôsob ich vyúčtovania a platenia.

/10/ Predstavenstvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať poradné orgány - komisie predstavenstva. Členov poradného orgánu predstavenstva vymenováva a odvoláva predstavenstvo a určí jeho pôsobnosť.

/11/  Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou, ani s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

 

Čl. 37

K o n t r o l n á   k o m i s i a

/l/   Kontrolná  komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných  orgánov družstva. Kontrolná komisia vykoná riadnu kontrolu aj v prípade, ak o vykonanie takejto kontroly požiada predstavenstvo družstva. O zistených skutočnostiach vyhotoví kontrolná komisia správu z vykonanej kontroly a odovzdá ju bez zbytočného odkladu predstavenstvu a vyžaduje nápravu.

/2/ Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie prebytku hospodárenia alebo úhrady za straty družstva.

/3/  Kontrolná komisia  je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného  odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov. 

/4/  Kontrolná komisia v zmysle svojej nezávislosti a z dôvodu plnenia výlučne kontrolnej funkcie nie je sankčným orgánom družstva.

/5/  Materiály kontrolnej komisie ktoré majú byť prerokované na zhromaždení delegátov, doručí kontrolná komisia  predstavenstvu na posledné zasadnutie predstavenstva pred konaním zhromaždenia delegátov.   

/6/ Kontrolná komisia ma 3 členov a jedného náhradníka. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou alebo s  členmi predstavenstva manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť zamestnanci správy družstva.

/7/ Kontrolná komisia volí zo svojich radov predsedu, prípadne aj podpredsedu. O spôsobe voľby rozhoduje kontrolná komisia.

/8/ Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda, prípadne podpredseda, alebo predsedom poverený člen komisie

/9/ Kontrolná komisia a jej členovia sa pri svojej činnosti riadia kontrolným poriadkom a stanovami družstva. 

 

Čl. 38

Predseda predstavenstva

/1/ Predseda predstavenstva je volený členmi predstavenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Do jeho pôsobnosti patrí :

      a/  organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva,

      b/  riadiť bežnú činnosť družstva,

/2/ Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu.

/3/ Predsedu počas jeho neprítomnosti / v odôvodnených prípadoch / plne zastupuje podpredseda.

/4/  zvoláva a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania,

/5/  organizuje prípravu schôdze predstavenstva, prizýva ďalších účastníkov rokovania. Schôdzu zvolá po prejednaní s členmi predstavenstva tak, aby sa jej mohli zúčastniť všetci členovia, prípadne nadpolovičná väčšina, 

/6/  koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

/7/  podpisuje s ďalším členom predstavenstva  právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.

 

Čl. 39

Rozhodovanie o bytových otázkach

/1/  V tejto činnosti predstavenstvo :

      a/  prideľuje členom družstevné byty podľa článku 23 stanov, a uzatvára nájomné zmluvy,

      b/  ruší podľa čl. 24  stanov právoplatné rozhodnutie o pridelení družstevného bytu,

      c/  prideľuje nebytové priestory do nájmu a uzatvára zmluvy o nájme nebytových priestorov,

      d/  rozhoduje o rozsahu príslušenstva družstevného bytu a o výške úhrady za plnenia poskytované  s užívaním bytu,

      e/  udeľuje súhlas s dohodou o výmene bytu a so zmluvou o podnájme družstevného bytu,

      f/  udeľuje súhlas s dočasným užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie,

      g/  uzatvára zmluvy o prenechaní družstevného bytu občanovi, alebo organizácii do nájmu na dobu určitú,

      h/  uzatvára s členom - nájomcom družstevného bytu dohodu o zániku nájmu,

      i/  uzatvára s členom dohodu o zániku členstva podľa čl. 15 stanov,

      

/2/  O žiadostiach členov podľa ods. 1 písm. e/ rozhoduje predstavenstvo najneskôr do tridsiatich dní od ich podania.

 

Čl. 40

Správa družstva

/1/  Ak družstvo zabezpečuje výkon správy bytových a nebytových priestorov môže zriadiť organizačnú jednotku, pre tento  účel výkonu správy.

/2/ Správa družstva je výkonným orgánom družstva.   Činnosť  správy družstva organizuje a riadi predseda  predstavenstva v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno – právnych  a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

/3/  Vzťahy a kompetencie predstavenstva voči správe družstva a ďalšie otázky upravuje organizačný poriadok družstva, ktorý schvaľuje predstavenstvo družstva.

 

Čl. 41

Riaditeľ správy

 

/1/  Predstavenstvo môže zriadiť funkciu riaditeľ správy.

/2/ Riaditeľa vymenúva a odvoláva predstavenstvo družstva, ktoré určuje jeho pôsobnosť a kompetencie.

/3/  Riaditeľ plní uznesenia predstavenstva a ďalšie úlohy, ktorými ho poveruje predstavenstvo, predseda alebo podpredseda predstavenstva. Riaditeľ zodpovedá za výkon svojej funkcie predstavenstvu družstva.

 

Čl. 42

Samospráva a schôdza samosprávy

/1/  Samospráva je organizačnou jednotkou družstva. Zriaďuje sa, zrušuje a zlučuje sa rozhodnutím predstavenstva, ktoré stanoví okruh jej pôsobnosti, vymedzí jej činnosť a kompetencie.

/2/  Na schôdzi samosprávy členovia prerokovávajú záležitosti okruhu pôsobnosti samosprávy a oboznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom družstva.

/3/  Schôdza samosprávy volí predsedu samosprávy delegáta a náhradníka na zhromaždenie delegátov, podľa zásad určených predstavenstvom.

/4/  Schôdzu samosprávy zvoláva predseda podľa potreby.

     Predseda musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada :

     a/  jedna tretina všetkých členov samosprávy

     b/  predstavenstvo družstva

/5/   Schôdzu samosprávy vedie predseda. V prípade, že schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva.

/6/  O zvolaní   schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 5 dní pred jej konaním. 

/7/  Schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov samosprávy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

/8/  Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie   schôdze samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov, môže sa schôdza konať o pätnásť minút neskoršie. V tom prípade je   schôdza samosprávy spôsobilá uznášať sa za počtu najmenej troch členov samosprávy. Môže však rokovať a rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené na programe rokovania. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

/9/  Právo účasti na   schôdzach samosprávy, ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia – spoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas. Za delegáta, alebo za náhradníka môžu byť zvolený len jeden z manželov – spoločných členov na jednej z   schôdzí samosprávy.

 

 

 

S i e d m a    č a s ť

Hospodárenie družstva

Čl. 43

Financovanie činnosti družstva

/1/  Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných ročných členských príspevkov, poprípade z inej hospodárskej činnosti.

/2/  Družstvo v prípade zabezpečovania   svojho hospodárenia vytvára príslušné fondy.

/3/ Výšku ročného členského príspevku oznámi predstavenstvo každému členovi uverejnením na internetovej stránke OSBD Poprad.

 

 

Čl. 44

Hospodárenie družstva

/1/  Inou hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť družstva podľa čl. 3 stanov,

/2/  Z prebytku hospodárenia družstva hradí družstvo prednostne svoje povinnosti voči štátu. Zostatok použije družstvo podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu na pridelenie do nedeliteľného fondu, príp. iných fondov, alebo na rozdelenie medzi členov v nadväznosti na výšku ich členských vkladov.

/3/  Stratu z ostatného hospodárenia hradí družstvo podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov

      -   z nedeliteľného fondu,

      -   rozvrhnutím na členov v rovnakom pomere ako je upravené v ods. 2, pričom sa člen podieľa na tejto strate max. do výšky 16,60 € ročne,

      -    kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

Čl. 45

Fondy družstva

/l/ Družstvo vytvára nedeliteľný fond, fond ZČV, fond členských podielov, prípadne fond družstevnej výstavby, sociálny fond, alebo iné zabezpečovacie fondy.

/2/ Tvorba a použitie fondov sa riadi osobitnými predpismi, týmito stanovami a uzneseniami zhromaždenia delegátov.

 

Čl. 46

Základné imanie

/l/ Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov,

/2/ Zapisované základné imanie družstva je  1 659,70  €.

 

 

Čl. 47

Nedeliteľný fond

/l/ Družstvo vytvára nedeliteľný fond rovnajúci sa najmenej polovici zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa z ročného prebytku hospodárenia podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov.

/2/ Prostriedky nedeliteľného fondu sú voľne použiteľné, nie sú uložené na zvláštnom účte.

/3/ Zdroje nedeliteľného fondu sa používajú na úhradu straty z hospodárenia. družstva

/4/ Nedeliteľný  fond  sa  nemôže  za  trvania družstva použiť na rozdelenie medzi členov.

 

Čl. 48

Fond základných členských vkladov

/l/ Základný členský vklad je podmienkou trvania členstva v družstve. Výška základného členského vkladu je uvedená v čl. 12  ods. 2.

/2/ Prostriedky uložené na fonde ZČV sú  súčasťou vyrovnávacieho podielu podľa čl. 24.

 

Čl. 49

Fond členských podielov

/l/ Fond členských podielov sa tvorí z peňažného, osobného alebo vecného plnenia na  členský podiel.

/2/ Určenie výšky členského podielu a jeho použitie upravuje čl.13.

/3/ Fond členských podielov sa  eviduje podľa  bytových domov a v rámci nich podľa jednotlivých členov.

/4/ Prostriedky uložené na fonde členských podielov sú súčasťou vyrovnávacieho podielu za podmienok uvedených v čl. 21.

 

Čl. 50

Fond družstevnej bytovej výstavby

/l/ Fond družstevnej bytovej výstavby sa tvorí z poskytnutých štátnych príspevkov na družstevnú výstavbu na základe osobitných predpisov. Ďalej sa tvorí aj z príspevkov iných právnických osôb, ktoré sa združujú na družstevnú výstavbu, resp.za účelom vybudovania nebytových vstavaných zariadení.

 /2/ Prostriedky fondu sa použijú na úhradu nákladov spojených s družstevnou výstavbou.

/3/ Fond družstevnej výstavby sa eviduje podľa jednotlivých bytových domov.

 

 

Čl. 51

Ďalšie zabezpečovacie fondy

/l/ Družstvo môže  vytvárať   sociálny fond v súlade so znením zákona o sociálnom fonde. V kolektívnej zmluve ktorú uzatvára vedúci organizácie s odborovou organizáciou sa uvedie jeho použitie. Po schválení predstavenstvom, resp. zhromaždením delegátov môže byť sociálny fond doplnený aj nad rámec zákona a to z prebytku hospodárenia ostatnej činnosti družstva.

/2/ Družstvo môže vytvárať fond odmien. Tento fond sa tvorí prídelom z prebytku hospodárenia. O výške fondu rozhoduje Zhromaždenie delegátov a o jeho použití vedúci organizácie.

/3/ Družstvo môže vytvárať havarijný fond. Tento fond sa tvorí prídelom z prebytku hospodárenia. O výške fondu rozhoduje Zhromaždenie delegátov a o jeho  použití  predstavenstvo.

/4/ Družstvo môže vytvárať aj ďalšie fondy tvorené prídelom z prebytku hospodárenia.

 

  Ô s m a   č a s ť

Čl. 52

Zrušenie a likvidácia družstva                                 

/l/ Družstvo sa zrušuje:

a/ uznesením zhromaždenia delegátov

 b/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

 c/ rozhodnutím súdu

 d/ uplynutím doby na ktorú bolo družstvo zriadené

 e/ dosiahnutím účelu na ktorý bolo družstvo zriadené

 f/ premenou družstva na inú obchodnú spoločnosť

/2/ Rozhodnutie  zhromaždenia  delegátov o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

/3/ Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.

/4/  Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, orgánu alebo člena družstva, alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušení družstva a jeho likvidácii, ak:

    a/ počet členov družstva klesol pod päť členov,

    b/ súhrn členských vkladov klesol pod  sumu zapisovaného  základného imania,

    c/ uplynulo šesť mesiacov odo dňa, keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a  neboli zvolené  nové orgány, alebo bola porušená povinnosť zvolať zhromaždenie delegátov, alebo družstvo po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov nevykonáva žiadnu činnosť,

    d/ družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,

    e/ družstvo porušuje ustanovenie o predmete činnosti,

    f/ založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušovaný zákon.

/5/ Súd môže pred rozhodnutím o zrušení družstva stanoviť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý zrušenie navrhol.

/6/ V prípade že zrušené  družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátorov menuje zhromaždenie delegátov.

/7/ Likvidátori sú povinní vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokúva zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie musí byť na požiadanie k nahliadnutiu každému členovi družstva.

/8/ Každý člen družstva alebo iná oprávnená osoba môže do troch mesiacov odo dňa konania zhromaždenia delegátov navrhnúť, aby súd vyhlásil uznesenie zhromaždenia delegátov o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné pre rozpor s právnymi predpismi alebo stanovami. Ak súd návrhu vyhovie, rozhodne súčasne o rozdelení likvidačného zostatku. Do uplynutia lehoty troch mesiacov alebo do právoplatnosti rozhodnutia súdu nesmie byť likvidovaný zostatok rozdelený.

 

Čl. 53

Organizačné zmeny družstva

 /1/    Organizačné zmeny družstva môžu byť vykonané zlúčením, splynutím alebo rozdelením družstva.

/2/ Pri splynutí družstiev prechádza imanie a členstvo na novo vzniknuté družstvo dňom, ku  ktorému bol vykonaný výmaz.

/3/ Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva   a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z obchodného registra.

/4/ Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného registra.

/5/  Uznesenie zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí, alebo rozdelení družstva musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie obchodného imania, ktoré na neho  predchádza. Pri rozdelení družstva  zhromaždenie delegátov určí, ako sa imanie družstva a  jeho členovia rozdelia.  Pri tomto určení sa berie na zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov

 

/6/ V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho družstva a zápis družstva vzniknutého splynutím alebo družstiev vzniknutých rozdelením. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis zmeny pri družstve s ktorým bolo zlúčené, sa vykoná taktiež k tomu istému dňu.

 

 

D e v i a t a   č a s ť

Čl.54

Spoločné ustanovenie

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva

/l/ V  prípadoch  uvedených v stanovách sa môže člen proti  rozhodnutiu predstavenstva písomne odvolať v lehote pätnástich dní na zhromaždenie delegátov.

/2/ Odvolaniu podľa ods.1 môže vyhovieť predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk. Ak predstavenstvo odvolaniu samo nevyhovie, musí ho predložiť na rozhodnutie najbližšiemu rokovaniu zhromaždenia delegátov, ak bolo podané najneskôr šesťdesiat dní pred jeho konaním.

/3/ Rozhodnutie najvyššieho orgánu o odvolaní podľa ods. 1 a 2 je konečné a musí byť členovi doručené do vlastných rúk.

/4/ Predstavenstvo rozhoduje o odvolaniach uvedených v ods.1 do šesťdesiatich dní od ich podania. Rozhodnutie predstavenstva je konečné a musí byť doručené členovi do vlastných rúk.

/5/ Zamietavé rozhodnutie musí obsahovať poučenie o práve člena podať odvolanie. Ak sa  člen riadil nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní, alebo ak poučenie o odvolaní nebolo dané, považuje sa za včas podané aj odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí určenej lehoty, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

 

 

Čl.55

Sťažnosti, oznámenia, podnety

/l/ Sťažnosti, oznámenia a podnety vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva    v súlade  s ustanoveniami  všeobecne záväzných právnych predpisov.

/2/ O podnetoch členov k rozhodnutiam o činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva, najneskôr do šesťdesiatich dní od ich podania. O ich vybavení informuje najvyšší orgán družstva člena doporučeným listom.

 

Čl. 56

Doručovanie

/l/ Družstvo doručuje písomnosti svojím členom spravidla poštou alebo iným vhodným spôsobom a to na adresu, ktorú člen uviedol.

/2/ Doručenie písomnosti doporučeným listom alebo do vlastných rúk je nutné iba v prípadoch  uvedených v týchto stanovách alebo v rokovacom poriadku družstva.

/3/ Povinnosť družstva doručiť členovi písomnosť doporučeným  listom je splnené, ako náhle pošta písomnosť doručí, alebo ako náhle ju družstvu vráti z poslednej známej adresy ako nedoručiteľnú. Táto povinnosť je splnená aj vtedy, ak písomnosť bola doručená  funkcionárom alebo pracovníkom  družstva a člen jej prevzatie písomne potvrdí, alebo ak odmietol prevzatie písomnosti.

/4/ Povinnosť družstva doručiť písomnosť do vlastných rúk je splnená:

     a/ pri doručovaní písomnosti funkcionárom alebo pracovníkom družstva, ako náhle člen jej prevzatie písomne potvrdí,

    b/ pri doručovaní poštou, ak  pošta písomnosť do vlastných rúk doručí. Účinky  doručenia nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť družstvu vráti ako nedoručiteľnú a člen svojím  konaním doručenie zmaril, alebo ak člen prijatie písomnosti odmietol.

 

Čl. 57

Počítanie času

/1/ Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dni.

/2/ Koniec lehoty podľa týždňov, mesiacov, alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na jeho posledný deň.

/3/ Ak bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.

/4/ Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.

/5/ Lehota na zachovanie je zachovaná, keď písomnosť bola posledný deň doručená adresátovi, alebo keď bola podaná na pošte.

/6/ Predstavenstvo môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty ak o to člen požiada do pätnástich dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak člen vykonal v tej istej lehote zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť úkon vykonaný, uplynul jeden rok.

 

 

 

Čl. 58

Záverečné ustanovenia

/l/  Doteraz platné stanovy sa zrušujú.

/2/ Podľa týchto stanov sa už môže konať počnúc dňom  31.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt  Kawasch predseda predstavenstva       v.r.                                                                                                                                             

 

 

 Ing. Štefan Péter podpredseda predstavenstva    v.r.